คลาวด์... รักเราในเงาฝัน bookmark

ISBN:

Published:


Description

คลาวด์... รักเราในเงาฝัน  by  bookmark

คลาวด์... รักเราในเงาฝัน by bookmark
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 3.61 Mb

คลาวด... เมืองแหงสมุนไพรเลกๆ นีกำลังจะกาวสูการเปลียนแปลงครังใหญ เมือไดตอนรับพอคามังกรจากอาณาจักรทางเหนือใหเขามาบุกเบิกกิจการเพาะพันธุมังกร ซึงจะสรางรายไดเปนกอบเปนกำใหแกคลาวดแตใชวาทุกคนจะยินดีกับความเปลียนแปลงนี อยางนอย ‘วิวาลี’ ผูดูแลสถานเลียงเดกกำพรMoreคลาวด์...

เมืองแห่งสมุนไพรเล็กๆ นี้กำลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อได้ต้อนรับพ่อค้ามังกรจากอาณาจักรทางเหนือให้เข้ามาบุกเบิกกิจการเพาะพันธุ์มังกร ซึ่งจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่คลาวด์แต่ใช่ว่าทุกคนจะยินดีกับความเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างน้อย ‘วิวาลี’ ผู้ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคีย์อันก็คนหนึ่งล่ะ เพราะพ่อค้ามังกรจอมเจ้าเล่ห์นั่นดูไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลย หากก็เท่านั้น... เธอจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเจ้าเมืองมีคำสั่งให้ต้อนรับขับสู้เขา แลกกับการคงอยู่ของบ้านคีย์อันแล้วสังหรณ์ของวิวาลีก็ไม่ผิด เมื่อเป้าหมายแท้จริงของชายหนุ่มไม่ใช่เพื่อลงทุนทำฟาร์มมังกรอย่างที่กล่าวอ้าง แต่เป็นการตามหาอะไรบางอย่างที่มาพร้อมกับภัยคุกคามอันตราย!การปรากฏตัวของ ‘ลุฟฟ์’ พ่อค้ามังกรนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของคลาวด์จริง ทว่าที่คิดไปไม่ถึงก็คือขณะเดียวกัน...

เขาทำให้หัวใจใครบางคนไม่อาจกลับมาเต้นในจังหวะเดิมได้อีกต่อไปEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คลาวด์... รักเราในเงาฝัน":


cammiebento.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us